Privacy

WNK Personeelsdiensten
Hertog Aalbrechtweg 32
1823 DL Alkmaar
072 56 78 890
info@wnk.nl

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. Door de invoering van de AVG verandert er ook voor u als medewerker of deelnemer in een re-integratietraject. Daarom hebben we een Privacy Statement opgesteld. Natuurlijk is uw privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig met uw gegevens om.

Privacy statement

Versie november 2018

WNK Personeelsdiensten (hierna samen aangeduid als: WNK) biedt veel verschillende diensten zoals detacheren, re-integratie, productiediensten en ontwikkeling en training. Door de aard van onze dienstverlening beschikt WNK over bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren voor medewerker, werkgever, deelnemer én opdrachtgever.

Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij de dienstverlening op een juiste manier uitvoeren. Het kan daarom zijn dat wij de over u beschikbare informatie koppelen als u via één of meerdere soorten dienstverlening bij ons bekend bent. Als de juiste dienstverlening bij ons bekend is, kunnen we uw dienstverband, onderzoek, vragen, meldingen en klachten, dan snel en goed verwerken.

WNK informeert u graag persoonlijk en op het moment dat het in uw geval relevant is. Deze informatie kan bestaan uit nieuwsbrieven of wijzigingen in bijvoorbeeld uw CAO of pensioenvoorziening. We sturen u dan bijvoorbeeld een e-mail met deze informatie.  Of u doorloopt bij ons een onderzoek in opdracht van uw gemeente in het kader van de Participatiewet. Dan is het noodzakelijk dat er bepaalde gegevens al bij de andere partijen bekend zijn. Dan hoeft u niet meerdere keren hetzelfde verhaal te vertellen.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop! U er op moet kunnen vertrouwen dat wij uw gegevens vertrouwelijk  behandelen en bewaren.

Onze belofte:

 • WNK is zorgvuldig met uw gegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij WNK veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij zorgen dat wij alleen die gegevens van u registreren die we voor onze dienstverlening nodig hebben.
 • Wij zorgen dat uw gegevens goed beschermd zijn, binnen datgene wat redelijkerwijze van WNK verwacht mag worden.
 • Wij zorgen dat onze medewerkers die met uw gegevens werken, getraind zijn en op de hoogte zijn van de regels die staan in de AVG.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u over uw privacy hebt gemaakt.

Wie is de beheerder van uw gegevens?:

WNK Personeelsdiensten is beheerder van uw gegevens.

Waar slaan we uw gegevens op?:

We slaan uw gegevens op volgens de regels van de AVG. Zo heeft WNK Personeelsdiensten bijvoorbeeld geen toegang tot uw medische gegevens.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?:

Uw gegevens (of een deel ervan) kunnen worden gedeeld met bijvoorbeeld de opdrachtgevende gemeente of het UWV. In dat geval functioneert WNK Personeelsdiensten als verwerker van deze gegevens. WNK Personeelsdiensten is in dat geval geen eigenaar van deze gegevens.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens?:

Over de specifieke verwerking van de persoonsgegevens die we van u verzamelen, wordt u ingelicht, dan wel heeft uw betreffende gemeente u ingelicht. De overdracht van deze gegevens is wettelijk verplicht. Wij, dan wel de opdracht gevende gemeente hebben u geïnformeerd wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen. De juridische grondslag hiervoor is de Participatiewet of de uitvoering van de Wet op de Sociale Werkvoorziening. Voor WNK Personeelsdiensten als werkgever is de juridische grondslag dat zij als werkgever optreedt.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?:

WNK Personeelsdiensten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies van uw gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Onderlinge verzending van gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats. Indien de ontvangende organisatie niet daarbij is aangesloten, vindt de verzending plaats via een beveiligde portal of via een versleuteld bestand met separaat toegezonden wachtwoord. Tevens ondersteunt ons administratieve systeem ons in het op de juiste wijze verwerken en bewaren van de persoonsgegevens.

Hoe lang bewaard WNK uw gegevens?:

WNK Personeelsdiensten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Door de verschillende doelen die WNK Personeelsdiensten heeft, kunnen deze termijnen verschillen.

Wie ziet toe op de juiste verwerking van uw persoonsgegevens?:

WNK Personeelsdiensten heeft een Functionaris gegevensbescherming in dienst. Dit is Nicolette Koks. Nicolette kunt u bereiken via 072-5678890 of Privacyisbelangrijk@wnk.nl.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?:

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, conform artikel 15 van de AVG. Als u wilt weten welke gegevens WNK Personeelsdiensten van u verwerkt, kunt u een verzoek tot inzage doen.
 • Als blijkt dat uw gegevens niet juist zijn, heeft u recht om deze gegevens te laten aanvullen en/of corrigeren, conform artikel 16 van de AVG.
 • In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen, conform artikel 17 van de AVG.
 • U heeft het recht om uw gegevens op een dusdanige manier te ontvangen dat deze makkelijk aan een andere partij te zijn over te dragen. (dataportabiliteit, conform artikel 20 van de AVG)
 • Voor al deze zaken kunt u een verzoek indienen op Privacyisbelangrijk@wnk.nl.