Aan Algemeen bestuur
Van S. Mulder
Onderwerp Algemene bestuurs­vergadering
Datum tijd Donderdag 21 oktober 2021 om 14:00 uur
Locatie Microsoft Teams
 1. Opening

 2. Vaststellen agenda (bijlage)

 3. Mededelingen

 4. In-en uitgaande post – ter kennisname

  04.1 Lijst van Inkomende stukken.

  1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: Attenderingsbrief Iv3 (bijlage)
  2. Mailbericht van Cedris: Compensatie corona 2021 bekend (bijlage)
  3. Regietafel Noord-Holland Noord; Indexatiecijfers t.b.v. Kadernota 2023 (bijlage)
  4. Gemeente Alkmaar, Aanwijzing wethouder R.G. te Beest als AB-lid WNK (bijlage)
  5. Beleidsadviescommissie – verslag d.d. 14 oktober 2021 (bijlage)

  04.2 Lijst van uitgaande stukken.

  • Er zijn geen uitgaande stukken
 5. Verslag en Actielijst – ter vaststelling

    1. Verslag AB openbaar d.d. 8 juli 2021 (bijlage)
    2. Actielijst AB openbaar d.d. 8 juli 2021 (bijlage)
    3. Verslag AB openbaar extra overleg d.d. 8 juli 2021 (bijlage)
 6. Kadernota – ter besluitvorming

  1. Memo kadernota (bijlage)
 7. Project Post – ter kennisname

  1. Notitie project post (bijlage)
 8. Vergaderschema 2022 en planning onderwerpen ter vaststelling

  1. Vergaderschema 2022 (bijlage)
  2. Planning onderwerpen bestuur versie september 2021 (bijlage)
 9. Bedrijfsvoering – ter informatie

  1. Toelichting op en bedrijfsresultaten tot en met juni 2021 (bijlage)
  2. Managementcijfers september 2021 (bijlage)
  3. 1. Annotatie Cedris Benchmark 2020 (bijlage)
   2. Cedris individuele rapportage WNK Personeelsdiensten (bijlage)
 10. Rondvraag en Sluiting

Donderdag 21 oktober 2021, 14:00 uur – Algemene bestuursvergadering (Openbaar)