Aan Algemeen bestuur
Van S. Mulder
Onderwerp AB-vergadering (openbaar)
Tijd 14.00 uur
Locatie Theater De Vest, Plein Zaal, Canadaplein 2, 1811 KE te Alkmaar
Datum 8 juli 2021
  1. Opening

  2. Vaststellen agenda (bijlage)

  3. Mededelingen

  4. In-en uitgaande post

   04.1 Lijst van Inkomende stukken.

   1. Gemeente Alkmaar – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
   2. Gemeente Bergen – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
   3. Gemeente Castricum – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
   4. Gemeente Heerhugowaard – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
   5. Gemeente Heiloo – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
   6. Gemeente Langedijk – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
   7. Beleidsadviescommissie – Verslag en annotatie d.d. 1 juli 2021 (bijlage)
  5. Verslag en actielijst Algemeen Bestuur – ter vaststelling

   1. Verslag AB openbaar d.d. 8 april 2021 (bijlage)
   2. Actielijst AB openbaar d.d. 8 april 2021 (bijlage)
  6. Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2027 – ter vaststelling

   1. Bespreking zienswijzen gemeenteraden op de jaarrekening 2020 en begroting 2022
   2. Jaarverslag WNK 2020 (bijlage)
   3. Vaststellen jaarrekening 2020 (bijlage)
   4. Begroting WNK 2022 (bijlage)
   5. Vaststellen begroting 2022 (bijlage)
  7. Factureren kosten inzet Rijnconsult – ter vaststelling

   1. Notitie Business- en organisatieplan Rijnconsult (bijlage)
  8. Bedrijfsvoering – ter informatie

   1. Toelichting resultaten en Bedrijfsresultaat tot en met april 2021 (bijlage)
   2. Managementcijfers tot en met mei 2021 (bijlage)
Aan Algemeen bestuur
Van S. Mulder
Onderwerp AB-vergadering ingelast (openbaar)
Tijd plm. 16.15
Locatie Theater De Vest, Plein Zaal, Canadaplein 2, 1811 KE te Alkmaar
Datum 8 juli 2021
 1. Opening

 2. Vaststellen agenda (bijlage)

 3. Mededelingen

 4. Terugblik bijeenkomst bestuurlijke commissie 8 juli 2021

 5. Besluit voorleggen first draft aan adviesorganen

   1. Voorstel en besluit voorleggen first draft aan adviesorganen (bijlage)
   2. Rapport Sora first draft (bijlage)
   3. Financiën Sora concept (bijlage)
   4. Begroting WNK 2022 (bijlage)
 6. Rondvraag en Sluiting

Donderdag 8 juli 2021, 14:00 uur – Algemene bestuursvergadering (Openbaar)